Winkelmandje
Uw winkelmandje bevat nog geen items.
Kies uw taal: Nederlands English Français Deutsch
Welkom bezoeker | Inloggen
SANMAX voor sanitair in roestvaststaal .. dandryer.. babyverschoontafel.. handendrogers..oogdouches.
SANMAX Professioneel Warehouse
Philippusweg 2
3125 AS Schiedam
Netherlands
Tel.: +31 (0)10- 236 39 80
E-mail: info@sanmax.nl - info@icmax.nl
Bankrekening: 395502217
IBAN: NL 33RABO0395502217
BIC/SWIFT: RABONL2U
EORI-nr.: NL098537052
Tekstgrootte:
GrootNormaal
Voorwaarden
Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van;

SANMAX Professioneel Warehouse
Drionpad 16
3053 TT Rotterdam
Nederland

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd in het handelsregister van de KvK te Rotterdam
nummer 24348456 - BTW-nummer: NL 098537052B04
________________________________________

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten en alle
daarover gevoerde onderhandelingen.
2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring
onzerzijds en geldt dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende afzonder
lijke transactie.
3. Eventuele algemene voorwaarden van partijen, die met ons contracteren of onderhandelen,
zijn niet van toepassing.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig
is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden
dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen,
welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

AANBIEDING EN LEVERING
Artikel 2.
1. Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend.
2. Opdrachten en bestellingen zijn voor ons eerst bindend, nadat zij door ons schriftelijk
zijn aanvaard.
3. Zolang deze aanvaarding niet heeft plaatsgevonden staat het ons vrij om door ons
aangeboden zaken aan anderen te verkopen en te leveren.

Artikel 3.
1. Indien niet anders is overeen gekomen, geschieden onze leveringen af magazijn, of indien
op aanvoer is verkocht, af fabriek.
2. De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst
te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door afnemer, behouden wij ons het recht
voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te
berekenen aan de afnemer.
3. Goederen worden geacht door ons te zijn afgeleverd, indien de afnemer in gebreke is
gebleven ze na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd in ontvangst te nemen.

Artikel 4.
1. De door ons in aanbiedingen, bevestigingen en contacten genoemde leveringstijden worden
zoveel mogelijk in acht genomen. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, geeft de
afnemer echter nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of opschorting
van de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige
andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit.
2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet
tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons nog een
redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
3. Alle vertragingen te wijten aan overmacht, daaronder begrepen fabrieks- of afleverings-
stoornissen, verkeersstagnaties, oorlog, oproer, staking of uitsluiting, alles hetzij bij
ons hetzij bij de ons toeleverende bedrijven, geeft ons recht op verlenging van de leverings-
tijd met een zelfde tijd als de vertraging voortduurt.
4. Indien wij tengevolge van de in lid 3 genoemde oorzaken in de voortdurende onmogelijkheid
zijn komen te verkeren onze verplichtingen na te komen, kunnen wij zonder enige verplichting
tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling
(derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst) geheel of gedeeltelijk ontbinden, onverminderd
ons recht op betaling door de afnemer voor reeds door ons verrichtte prestaties, voordat
er sprake was van de overmachtsituatie. De afnemer wordt door ons terstond van deze
voortdurende onmogelijkheid in kennis gesteld.
De afnemer heeft het recht de overeenkomst in de in lid 3 van dit artikel genoemde gevallen
te ontbinden eerst na verloop van 6 maanden nadat de overmachtsituatie is ontstaan.
5. Het staat ons vrij onze leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden.
6. Wij zijn gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn
openstaande betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan.

PRIJZEN
Artikel 5.
Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende kostprijzen, koersen,
lonen, sociale of andere lasten, belastingen, rechten, vrachten en dergelijke en zijn
exclusief omzetbelasting en dergelijke.
Indien een of ander nadien mocht worden verhoogd, zijn wij gerechtigd de overeengekomen
prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt dit ingevolge omstandigheden,
welke bij de aanbieding, de aanvaarding of de bevestiging reeds voorzienbaar waren, een
en ander met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften.

BETALINGEN EN KOSTEN
Artikel 6.
1. Onze facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Het recht om een levering afhankelijk van
onmiddellijke betaling te stellen is ons echter voorbehouden.
2. Binnenkomende betalingen worden door ons in mindering gebracht op de oudste vordering
op de desbetreffende afnemer.
3. Het recht van de afnemer op compensatie met vorderingen, die hij op ons meent te hebben,
is uitgesloten.
4. Indien de afnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde of een andere overeengekomen
termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en zonder enige ingebrekestelling
onzerzijds over het door hem verschuldigde, vanaf de vervaldag een jaarlijkse rente
verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van de Nederlandse Bank, vermeerderd met
drie procent, doch ten minste acht procent.
5. De afnemer heeft nimmer het recht van retentie.
6. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die wij moeten maken om de afnemer tot het
nakomen van zijn verplichtingen te brengen, komen te zijner laste, met een minimum van
€ 100,-- vermeerderd met de verschuldigde BTW.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 7.
Onverminderd de verplichting van de afnemer tot tijdig betaling blijven alle door ons
afgeleverde zaken ons eigendom tot de betaling van al onze vorderingen, ook toekomstige.
De afnemer is niet gerechtigd onbetaalde zaken in pand te geven of als zekerheid tegenover
derden te doen dienen en is in geval van niet tijdige betaling gehouden deze op eerste
aanmaning aan ons terug te geven.

VERPAKKING
Artikel 8.
De verpakking van door ons af te leveren goederen geschiedt naar de eisen van vakmanschap
en handelsgebruik. Zij is, behoudens karton- of andere lichte verpakking, niet bij de
koopprijs inbegrepen.

VERZENDING
Artikel 9.
Iedere verzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Wij kiezen de
goedkoopste wijze van transport, tenzij de afnemer bepaalde verzendingsvoorschriften
heeft gegeven.

RETOURZENDING
Artikel 10.
Retourzendingen worden door ons niet aanvaard, tenzij wij ons daarmee uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben verenigd. Zij dienen dan in ieder geval franco te geschieden.

AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIEBEPALINGEN
Artikel 11.
1. De goederen worden geleverd in staat en uitvoering zoals deze bij onze fabrieken
gebruikelijk zijn ten tijde van de aflevering.
2. Klachten over direct waarneembare gebreken dienen uiterlijk binnen acht dagen na
ontvangst schriftelijk aan ons te worden gemeld. Klachten over niet direct waarneembare
gebreken dienen terstond na ontdekking, doch uiterlijk binnen de daarvoor door de betrokken
toeleverancier gestelde garantietermijn, schriftelijk aan ons te worden gemeld.
Later ingediende of mondelinge klachten worden niet in behandeling genomen.
3. Na gegrond bevonden reclame blijft onze aansprakelijkheid bij gebreken aan de door ons
geleverde goederen in ieder geval beperkt tot, naar onze keuze, kosteloos repareren van het
gebrek dan wel vervanging. Bij vervanging worden de te vervangen zaken terstond weer ons
eigendom en dienen deze franco aan ons te worden gerestitueerd. De verzendingskosten van
vervangende leveringen zijn ten laste van afnemer.
4. Bij herstel of vervanging als bedoeld in het vorige lid worden de in het tweede lid
bedoelde termijnen niet gestuit of verlengd.
5. De door ons opgegeven technische eigenschappen van onze artikelen zijn door nauwkeurige
metingen vastgesteld. Geringe afwijking daarvan geeft geen recht op reparatie of vervanging.
6. Beweerdelijk niet nakomen van onze garantieverplichtingen, die uit dit artikel
voortvloeien, ontslaat de afnemer niet van zijn verplichting tot stipte nakoming van de
met ons gesloten overeenkomst(en).
7. Wij zijn tot geen enkele garantie gehouden, indien de afnemer niet behoorlijk of niet
tijdig zijn verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst(en) nakomt.
8. Kosteloze reparatie of vervanging aan of van door ons geleverde, doch niet door ons
vervaardigde (hulp) apparatuur en onderdelen vindt slechts plaats voorzover wij de kosten
die hiermee gemoeid zijn op onze (toe)-leveranciers kunnen verhalen.
9. Onze aansprakelijkheid bij de uitvoering van alle met ons gesloten overeenkomsten gaat
nimmer verder dan het voldoen aan de uit dit artikel voortvloeiende garantieverplichtingen.
Met name zijn wij derhalve nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Ook zijn wij niet
aansprakelijk voor daden of nalatigheid van ons personeel behoudens in geval van opzet of
grove schuld.
Het voldoen aan onze garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Elke andere vordering tot schadevergoeding is in dit geval uitgesloten. De afnemer is niet
gerechtigd ontbinding van de met ons gesloten overeenkomst(en) te vorderen.
10. De afnemer vrijwaart ons ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van
schade die verband houden met de door ons aan de afnemer geleverde zaken, tenzij de schade
het gevolg is van opzet/grove schuld van ons personeel en/of door ons ingeschakelde derden.
11. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn (betalings) verplichtingen ten
opzichte van ons.

HERKOMST
Artikel 12.
Het veranderen van onze zaken of het aanbrengen van een merk daarop door de afnemer of een
derde, waarmede de schijn kan worden gewekt dat zij van hem afkomstig zijn, is niet
toegestaan.

ONTBINDING
Artikel 13.
Indien de afnemer niet voldoet aan enige verplichting, die krachtens deze algemene
voorwaarden of de bijzondere met hem overeengekomen voorwaarden op hem rust, in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op zijn gehele vermogen
beslag wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven, dan wel
zijn bedrijf stillegt of liquideert, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
Al onze vorderingen op hem worden alsdan terstond opeisbaar, terwijl alle kortingen
vervallen, zodat het bruto berekende factuurbedrag, met rente daarover berekend,
verschuldigd wordt.
In die gevallen hebben wij het recht om, naar onze keuze, nakoming te vorderen, dan wel
zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring
aan de afnemer geheel of ten dele te ontbinden, een en ander onverminderd ons recht om
schadevergoeding te vorderen.

GESCHILLEN
Artikel 14.
1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor alle geschillen welke uit de met ons gesloten overeenkomsten voortvloeien, met
uitzondering van die waarvan de Kantonrechter
kennisneemt is de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam de bevoegde rechter.
SANMAX | Philippusweg 2 | 3125 AS Schiedam (NL) | Tel.: +31 (0)10- 236 39 80 |  | © 2008-2020 Alle rechten voorbehouden | Privacy | Voorwaarden